Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst gesloten tussen Op zen plek en de klant voor advies, begeleiding en coaching door Op zen plek. De klant erkent van de voorwaarden kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen.

2. Kwaliteit

2.1 Op zen plek zet zich ervoor in de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening naar haar beste professionele vermogen uit te voeren.

2.2 Om dat mogelijk te maken draagt de klant er zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Op zen plek te verstrekken.

3. Offerte en overeenkomst

3.1 Een offerte uitgebracht door Op zen plek aan de klant is geldig voor de termijn die in de offerte is vermeld.

3.2 Door het ondertekenen van een offerte van Op zen plek binnen deze termijn verbindt de klant zich en ontstaat een overeenkomst tussen de klant en Op zen plek voor het uitvoeren door Op zen plek van de diensten die omschreven zijn in de offerte.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW. Eventuele belastingen of heffingen die van toepassing zijn op de dienstverlening zijn ten laste van de klant.

4. Duur en beëindiging van de overeenkomst  

4.1 Partijen kunnen een overeenkomst in onderling overleg verlengen voor een nieuwe, door hen overeen te komen termijn.

4.2 Onder voorbehoud van de hiernavolgende bepalingen 4.3 en 4.4, kunnen partijen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van één maand.

4.3 Op zen plek heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling in geval van overmacht of indien de klant zijn/haar verplichtingen niet nakomt, met name indien de klant de door Op zen plek gefactureerde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt. De tot de beëindiging van de overeenkomst door Op zen plek verrichtte diensten worden in rekening gebracht in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst.

4.4 Op zen plek is eveneens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling indien de klant (als natuurlijke of als rechtspersoon) een procedure tot faillissement heeft ingeleid of indien de klant (rechtspersoon) een procedure tot ontbinding heeft ingeleid.

5. Annulering van afspraken 

5.1 Voor een eventuele annulering van afspraken worden geen kosten in rekening gebracht door Op zen plek indien de klant een gemaakte afspraak tenminste 48 uur voor het tijdstip van de gemaakte afspraak annuleert.

5.2 Indien de klant een gemaakte afspraak minder dan 48 uur voor de aanvang ervan annuleert of niet nakomt, is Op zen plek gerechtigd de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

6. Betaling

6.1 De klant dient gefactureerde bedragen binnen 7 dagen na factuurdatum over te maken op rekeningnummer BE28 7340 5275 9420 ten name van Okky Claase.

6.2 Enige betwisting met betrekking tot een factuur van Op zen plek dient binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk medegedeeld te worden aan Op zen plek. Na deze termijn wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn.

6.3 Indien de betaling slechts gedeeltelijk of niet binnen 15 dagen geschiedt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling een vermeerdering verschuldigd van 10 euro per maand van te late betaling, en dit onverminderd eventuele gerechtelijke en andere kosten van welke aard dan ook verbonden aan de incassering van de onbetaalde bedragen.

7. Privacy

7.1 Op zen plek verplicht zich gegevens van persoonlijke aard te behandelen in overeenstemming met de wet van 31 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op zen plek zal alle vereiste zorgvuldigheid betrachten om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de gegevens die door de klant verstrekt zijn in het kader van de door Op zen plek verrichte diensten.

8. Overmacht 

8.1 Geen der partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van verplichtingen die vervat zijn in de overeenkomst of eruit voortvloeien, indien het niet uitvoeren te wijten is aan overmacht (zoals ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste verwante of andere omstandigheden van overmacht, zoals brand of overstroming).

8.2 De partij die wordt getroffen door een situatie van overmacht, informeert de andere partij zo spoedig mogelijk.

8.3 De partijen komen in zulke gevallen zo spoedig mogelijk overeen op welke wijze zij gevolg zullen geven aan de situatie en aan de verdere uitvoering van de overeenkomst.

8.4 In geval van annulering van een afspraak of van een deel van het advies-, begeleidings- of coachingstraject op grond van overmacht is Op zen plek niet gehouden om de klant schadeloos te stellen voor eventuele schade die uit de annulering kan voortvloeien.

9. Aansprakelijkheid  

9.1 Op zen plek is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, emotionele of andere schade (inclusief eventuele bedrijfsschade) die zou kunnen voortvloeien uit beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Op zen plek. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die de klant zelf maakt in het kader van de opdracht die de klant aan Op zen plek heeft toevertrouwd.

9.2 Op zen plek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Op zen plek is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.3 Indien aan personen of zaken toegebrachte schade voortvloeit uit door Op zen plek verrichte diensten en waarvoor Op zen plek aansprakelijkheid aanvaardt, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de schadeloosstelling waarop de klant recht heeft uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die door Op zen plek is afgesloten (vermeerderd met het eigen risico dat Op zen plek krachtens deze verzekering draagt).

9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadeloosstelling is dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk aan Op zen plek heeft medegedeeld en voor zover Op zen plek niet in staat is geweest binnen een redelijke termijn de schade ongedaan te maken.

10. Auteursrecht 

10.1 De logo’s, merken, foto’s en modellen die voorkomen in de documenten van Op zen plek zijn de eigendom van Op zen plek.

10.2 De reproductie van logo’s, merken, foto’s of modellen, met commerciële of niet-commerciële doeleinden, is, ongeacht de drager ervan, verboden, tenzij het gebruik plaatsvindt met instemming van Op zen plek of van de eventuele andere rechthebbenden en, in dat geval, mits de bron uitdrukkelijk vermeldt wordt.

11. Onafhankelijkheid van de algemene voorwaarden

11.1 Het feit dat Op zen plek enige voorwaarde van de overeenkomst die ten gunste is van Op zen plek niet toepast, kan niet geïnterpreteerd noch ingeroepen worden als zijnde een afzien ervan door Op zen plek. Indien een of meerdere van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig zouden worden verklaard, zal deze omstandigheid niet niet tot gevolg hebben dat deze algemene voorwaarden in hun geheel ongeldig worden, noch dat de uitvoering van de andere voorwaarden verhinderd wordt. Partijen zetten zich ervoor in onmiddellijk en te goeder trouw een of meerdere nieuwe voorwaarden overeen te komen met gelijkwaardige economische gevolgen als die van de ongeldig verklaarde voorwaarde(n).

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

12.1 In geval van een geschil zullen partijen al het nodige doen om het geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een eventuele gerechtelijke procedure in te leiden.

12.2 Aangaande enig geschil omtrent de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van enig ander recht. De daarvoor bevoegde jurisdictie is het gerecht van het arrondissement waar Op zen plek haar vestigingsadres heeft.